Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1.  Voorwaarden voor Yoga, Meditatie, Adem trainingen en Retraites.

1.1 De eerste (Yoga)les bij Fryoga is een gratis proefles en niet bindend.
Verdere lessen zijn op basis van een afzonderlijke betaling per les, per retraite, of d.m.v. een maandelijks abonnement.
Inschrijving / reservering is verplicht voor alle lessen.

Indien in het geval van (groeps) retraites ook de verblijfsaccommodatie van B&B More gebruikt wordt, kunnen tevens ook de voorwaarden gelden van B&B More.
Zie hiervoor de website van B&B More:
https://bnbmore.nl

1.2. De inschrijving/reservering wordt pas voltrokken als het inschrijf/reservering formulier online correct is ingevuld.
De ontvangstdatum van de betaling voor de 1e betaalde les  is tegelijkertijd datum van inschrijving. 

1.3. Voor iedere eerste inschrijving bij Fryoga geldt een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen die eerste inschrijving zonder nadere toelichting kan worden herroepen.
Dit is in het geval van een abonnement niet van toepassing op de maandelijkse bijdrage. De termijn van 14 dagen gaat in vanaf het moment van ontvangst van de ondertekende inschrijving.

1.4. In het geval van een betaling voor een individuele les kan deze tot 2 dagen voor de les kosteloos worden geannuleerd of omgeboekt.
Bij onaangekondigde afwezigheid dient in principe wel lesgeld te worden voldaan.

1.5. Wanneer een deelnemer zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Fryoga zich het recht voor de deelnemer toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

1.6. Fryoga behoudt zich het recht voor om lessen te laten vervallen dan wel te wijzigen (hierbij een redelijke termijn in acht nemend). Indien een cursus, opleiding of retraite door Fryoga wordt stopgezet hebben deelnemers het recht zonder opzegtermijn af te zien van verdere deelname.

Hoofdstuk 2. Hoe te handelen in de lessen door deelnemers

2.0. De deelnemer houdt zich aan de door Fryoga gegeven instructies in iedere les en tevens deze vastgestelde reglementen, en verklaart door de deelname deze te zullen naleven. Indien de deelnemer de instructies en/of de reglementen overtreedt, door wangedrag, is dit een reden om de deelnemer de toegang verder te ontzeggen evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

2.1. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij zal deelnemen aan de lessen op eigen risico en verantwoordelijkheid en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer Fryoga vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.  De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient altijd de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.

2.2. Elke deelnemer is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden voor aanvang van de les aan de docent. Hetzelfde geldt voor ieder medicijn- en drugsgebruik, alcohol of andere (extreme) verslavingen. De leerkracht en/of leiding beslist of toegang mogelijk is of niet. De huisarts is in geval van aandoeningen en klachten altijd op de hoogte gesteld door deelnemer van deelname aan onze lessen. Overleg bij klachten altijd met ons.

2.3. Ook is Fryoga niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke goederen. We adviseren te allen tijde waardevolle spullen van iedere soort altijd thuis te laten. Doe sieraden allemaal af, thuislaten graag, ze storen bij beweging. Mobiele telefoons thuislaten en in ieder geval geheel uitzetten.

Hoofdstuk 3. Betaling van cursussen

3.0 Lessen/cursussen
De dagen en tijden voor de lessen en cursussen zijn terug te vinden op de website.
https://www.fryoga.nl/reserveren/
De kosten voor de cursussen zijn, per les of per kalendermaand, een vast bedrag. Deze staan vermeld bij de reservering.

3.1. Betaling van lesgelden voor alle cursussen.
De betaling van de lessen volgt d.m.v. van een betaal link op de website van Fryoga, of via de mail in het geval van retraites.
De betaal link wordt toegevoegd in de bevestiging mail van de reservering.
In het geval van een individuele les moet de betaling voldaan zijn voor de aanvang van de les.
Maandelijkse abonnementen kunnen alleen worden betaald d.m.v. een automatische incasso.
De eerste betaling en machtiging hiervan worden online via de website van Fryoga afgehandeld.

De deelnemer krijgt van elke gereserveerde les een bevestigingsmail, en waarin ook wordt verwezen naar deze betalingsvoorwaarden. 

3.2. Vakantie.
De vakantie periodes van Fryoga zullen vooraf worden aangekondigd via mail en/of website.
In het geval van een maandelijkse contributie kunnen eventueel gemiste lessen gedurende deze periodes worden ingehaald in latere periodes.

3.4. Feestdagen.
Op officiële feestdagen worden er in principe geen lessen gegeven.

3.5. Doorlopende inschrijving.
De inschrijving is doorlopend en kan alleen per e-mail of brief opgezegd worden. De deelnemer ontvangt hierover ook altijd een ontvangstbevestiging van de administratie. De ingangsdatum van de opzegging dient als ingaande maand van opzegging en wordt doorbetaald, de eerstvolgende maand is de opzegtermijn van 1 contributiemaand. Daarna stopt de opzegtermijn en is de deelnemer uitgeschreven. Tijdens de opzegtermijn kunnen de lessen gewoon bezocht worden.

3.6. Aanpassing van lesgelden.
De lesgelden kunnen door Fryoga worden aangepast, afhankelijk van o.a. kostprijsfactoren en inflatie. Dit zal altijd en tevens tijdig worden aangegeven en gebeurt meestal in de maand januari. Indien een deelnemer het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de deelnemer per direct te stoppen met deelname aan de cursus. Hierbij hoeft dan geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De deelnemer dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Hoofdstuk 4. Privacy

Alle gegevens die door Fryoga worden verzameld, via de website of anders, hebben alleen als doel de wettelijke verplichting voor registratie, en worden derhalve niet gedeeld met derden.
Deze gegevens worden voor zover van toepassing verwijderd bij beëindiging van deelname.

De Algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. U wordt schriftelijk via nieuwsbrieven of via uw mailadres op de hoogte gesteld van de wijzigingen(en).

Fryoga is een handelsnaam voor C. Hilferink Holding BV.
Deze staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 56393741.
BTW nummer: 852104339B01